Komplexní podpora dětí s ADHD

eu_esf_logo

Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU, registrační číslo projektu CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011497.

Projekt Komplexní podpora dětí s ADHD

Cílem projektu je ověření komplexního přístupu práce s dětmi s poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou u dětí předškolního a školního věku v rámci lokality Jihomoravského kraje do 31. 1. 2022. Úkolem projektu je zaměřit se na všechny symptomy spojené s problematikou ADHD – poruchy pozornosti, hyperaktivitu, impulzivitu, rovněž na přidružené potíže – poruchy percepčně-motorických funkcí, poruchy kognitivních funkcí a emoční poruchy. Prostřednictvím projektu chce žadatel vytvořit a v praxi organizace otestovat originální kombinaci metod zaměřených na různé potíže spojené s ADHD. Podmínkou komplexní práce je rovněž participace dětí a zapojení rodičů a pracovníků škol.

Více o projektu >>

Aktivity projektu

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

  1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
  2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
  3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)