Co je ADHD

Neklid a nepozornost u dětí bývají v dnešní době nejčastějšími projevy poruchy centrální nervové soustavy nyní již u nás běžně pojmenovávané jako ADHD. Co je ADHD, je obsaženo v jednoduché “definici”: jedná se o neurovývojové onemocnění, jehož základními symptomy jsou nepozornost, impulzivita a hyperaktivita. Tyto symptomy se musí projevovat u dítěte dlouhodobě a ve všech možných situacích (např. jak ve škole, tak v rodině) a zároveň nemusí být rovnoměrně rozloženy (chlapci, u kterých je hyperaktivita a nepozornost častější, jsou ve většině případů impulzivnější než dívky – ty bývají zase více nepozorné).

Nepozornost, nesoustředěnost

Hyperaktivní a neklidné dítě:

 • Nedokáže dávat pozor na detaily, nebo dělá chyby z nedbalosti ve škole, v domácích pracích nebo jiných aktivitách (u diktátů zapomíná háčky a čárky, splete si znaménka v matematice, rýsuje propiskou, atd.).
 • Má potíže udržet nepřetržitě pozornost u úkolu nebo při hře (často od úkolu nebo hry odbíhá k jiné činnosti, vyruší ho i moucha na zdi, se zvyšující se dobou, kterou musí u úkolu strávit, se zvyšuje jeho únava).
 • Vypadá, že neposlouchá, i když se mluví přímo na něj (porucha priorit pozornosti – dítě se na něco soustředí, něčemu věnuje pozornost, ale není to zrovna to, čemu by v té chvíli pozornost věnovat mělo).
 • Nedodrží, co se mu zadá, není schopno dokončit úkol do školy nebo domácí povinnosti – nikoli ze vzdoru nebo protože příkazu nerozumělo (porucha krátkodobé paměti).
 • Dělá mu potíže organizovat si úkoly a činnosti. Vyhýbá se, nebo nemá rádo či odkládá úkoly, které vyžadují nepřetržité duševní úsilí (jako školní úkoly nebo domácí práce).
 • Ztrácí věci, které jsou pro úkoly nebo činnosti nezbytné (tj. hračky, zadání úkolů, tužky, knihy nebo nástroje).
 • Je snadno vyrušeno vnějšími podněty (zvýšená citlivost na hluky a ruchy z okolí, citlivější smyslové vnímání).

Impulzivita

Hyperaktivní a neklidné dítě:

 • Vyhrkne odpověď, ještě než byla dopovězena otázka.
 • Je pro něj těžké čekat, až na něj přijde řada (např. na přechodu na ulici, při čekání na přestávku, apod.)
 • Přerušuje ostatní a skáče jim do řeči (např. nevhodně vpadá do rozhovorů nebo her ostatních).
 • Rychleji mluví, než myslí, nedomýšlí důsledky svého jednání – volí nevhodná řešení zátěžových situací – např. agresivní, případně zcela pasivní.

Hyperaktivita

Hyperaktivní a neklidné dítě:

 • Často si pohrává s rukama nebo nohama, vrtí se na židli, má vysoký motorický neklid. Vyskakuje ze sedadla ve škole nebo v jiných situacích, kde se má sedět.
 • Pobíhá dokola nebo šplhá po věcech v situacích, kdy se nemá (u adolescentů a dospělých nemusí jít přímo o činnosti, ale o pocity neklidu).
 • Má potíže si hrát nebo jinak trávit volný čas potichu.
 • Je jakoby „na pochodu“, chová se jako „poháněné motorem“.
 • Často příliš mluví.
 • Mýtus o „neunavitelnosti dítěte s ADHD“ – dítě není neunavitelné, neumí s energií hospodařit – směřuje ji špatným směrem.

Oblasti, ve kterých projevy ADHD způsobují dětem největší potíže

 • Interakce s ostatními dětmi (navazování kamarádských vztahů, zvládání soutěživého prostředí (neúspěchu) a negativních reakcí na své chování – posmívání se, vyčleňování z kolektivu, šikana)
 • Interakce s dospělými (respekt k autoritám, komunikační strategie a komunikační kanály)
 • Zvládání nároků svého okolí – rodina, škola, zájmové kroužky

Kladné stránky projevů ADHD

Děti s ADHD

 • jsou velmi kreativní – nepřemýšlí stejným způsobem jako jiní lidé, napadají je velmi originální a neotřelá řešení situací
 • jsou reakceschopné – reagují velmi rychle, při řešení krizových situací může být velkou výhodou, jsou navíc velmi pohotové v komunikaci
 • mají velmi dobrou dlouhodobou paměť
 • zvládnou větší objem práce, mají více energie možné směřovat ke splnění úkolu

Portfolium aktivit vhodných pro práci s dětmi s ADHD je ke stažení zde. Jedná se o výstup projektu „Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora úspěšného vzdělávání dětí se syndromem ADHD“ (reg. č. CZ.1.07/1.2.12/01.0002).

Od 1. 1. 2022 i nadále platí pro účast na pohybových aktivitách (veškerá cvičení) povinnost prokázat bezinfekčnost O-N jednou z možností:

•  platný očkovací certifikát (od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byla očkována posilovací dávkou) nebo
platný certifikát o prodělané nemoci nebo
při nedokončeném očkování = předložení potvrzení o očkování alespoň jednou dávkou plus PCR test (platnost 72 hodin) na recepci před aktuální lekcí; do doby plné vakcinace musí klient dokládat platný PCR test
• žádné jiné testy a potvrzení nelze bohužel uznat

Kontrola prokázání bezinfekčnosti dle aktuálně platných vládních nařízení bude probíhat od 14. 2 .2022 prostřednictvím aplikace k ověření platnosti certifikátů (čtečka QR kódů). Kontrola může být zopakována kdykoliv v průběhu pololetí. V případě, že v této souvislosti vznikne překážka na straně účastníka (neplatný certifikát), nelze uplatnit nárok na vrácení kurzovného dle storno podmínek.

Výjimky

 1. Děti do 12 let bezinfekčnost neprokazují.
 2. Samostatně test PCR dokládají pouze osoby ve věku 12–18 let a kontraindikovaní ze zdravotních důvodů (nutno doložit certifikátem).
 3. Do ostatních programů (do 20 osob) není třeba dokládat bezinfekčnost. Po dobu programu však platí povinnost ochrany nosu a úst.

Výjimky z nošení respirátorů

•  děti do zahájení školní docházky
•  cvičící osoby (po dobu cvičení)