Co je ADHD

Neklid a nepozornost u dětí bývají v dnešní době nejčastějšími projevy poruchy centrální nervové soustavy nyní již u nás běžně pojmenovávané jako ADHD. Co je ADHD, je obsaženo v jednoduché “definici”: jedná se o neurovývojové onemocnění, jehož základními symptomy jsou nepozornost, impulzivita a hyperaktivita. Tyto symptomy se musí projevovat u dítěte dlouhodobě a ve všech možných situacích (např. jak ve škole, tak v rodině) a zároveň nemusí být rovnoměrně rozloženy (chlapci, u kterých je hyperaktivita a nepozornost častější, jsou ve většině případů impulzivnější než dívky – ty bývají zase více nepozorné).

Nepozornost, nesoustředěnost

Hyperaktivní a neklidné dítě:

 • Nedokáže dávat pozor na detaily, nebo dělá chyby z nedbalosti ve škole, v domácích pracích nebo jiných aktivitách (u diktátů zapomíná háčky a čárky, splete si znaménka v matematice, rýsuje propiskou, atd.).
 • Má potíže udržet nepřetržitě pozornost u úkolu nebo při hře (často od úkolu nebo hry odbíhá k jiné činnosti, vyruší ho i moucha na zdi, se zvyšující se dobou, kterou musí u úkolu strávit, se zvyšuje jeho únava).
 • Vypadá, že neposlouchá, i když se mluví přímo na něj (porucha priorit pozornosti – dítě se na něco soustředí, něčemu věnuje pozornost, ale není to zrovna to, čemu by v té chvíli pozornost věnovat mělo).
 • Nedodrží, co se mu zadá, není schopno dokončit úkol do školy nebo domácí povinnosti – nikoli ze vzdoru nebo protože příkazu nerozumělo (porucha krátkodobé paměti).
 • Dělá mu potíže organizovat si úkoly a činnosti. Vyhýbá se, nebo nemá rádo či odkládá úkoly, které vyžadují nepřetržité duševní úsilí (jako školní úkoly nebo domácí práce).
 • Ztrácí věci, které jsou pro úkoly nebo činnosti nezbytné (tj. hračky, zadání úkolů, tužky, knihy nebo nástroje).
 • Je snadno vyrušeno vnějšími podněty (zvýšená citlivost na hluky a ruchy z okolí, citlivější smyslové vnímání).

Impulzivita

Hyperaktivní a neklidné dítě:

 • Vyhrkne odpověď, ještě než byla dopovězena otázka.
 • Je pro něj těžké čekat, až na něj přijde řada (např. na přechodu na ulici, při čekání na přestávku, apod.)
 • Přerušuje ostatní a skáče jim do řeči (např. nevhodně vpadá do rozhovorů nebo her ostatních).
 • Rychleji mluví, než myslí, nedomýšlí důsledky svého jednání – volí nevhodná řešení zátěžových situací – např. agresivní, případně zcela pasivní.

Hyperaktivita

Hyperaktivní a neklidné dítě:

 • Často si pohrává s rukama nebo nohama, vrtí se na židli, má vysoký motorický neklid. Vyskakuje ze sedadla ve škole nebo v jiných situacích, kde se má sedět.
 • Pobíhá dokola nebo šplhá po věcech v situacích, kdy se nemá (u adolescentů a dospělých nemusí jít přímo o činnosti, ale o pocity neklidu).
 • Má potíže si hrát nebo jinak trávit volný čas potichu.
 • Je jakoby „na pochodu“, chová se jako „poháněné motorem“.
 • Často příliš mluví.
 • Mýtus o „neunavitelnosti dítěte s ADHD“ – dítě není neunavitelné, neumí s energií hospodařit – směřuje ji špatným směrem.

Oblasti, ve kterých projevy ADHD způsobují dětem největší potíže

 • Interakce s ostatními dětmi (navazování kamarádských vztahů, zvládání soutěživého prostředí (neúspěchu) a negativních reakcí na své chování – posmívání se, vyčleňování z kolektivu, šikana)
 • Interakce s dospělými (respekt k autoritám, komunikační strategie a komunikační kanály)
 • Zvládání nároků svého okolí – rodina, škola, zájmové kroužky

Kladné stránky projevů ADHD

Děti s ADHD

 • jsou velmi kreativní – nepřemýšlí stejným způsobem jako jiní lidé, napadají je velmi originální a neotřelá řešení situací
 • jsou reakceschopné – reagují velmi rychle, při řešení krizových situací může být velkou výhodou, jsou navíc velmi pohotové v komunikaci
 • mají velmi dobrou dlouhodobou paměť
 • zvládnou větší objem práce, mají více energie možné směřovat ke splnění úkolu

Portfolium aktivit vhodných pro práci s dětmi s ADHD je ke stažení zde. Jedná se o výstup projektu „Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora úspěšného vzdělávání dětí se syndromem ADHD“ (reg. č. CZ.1.07/1.2.12/01.0002).